asvdronten > Nieuws > Nieuws

asv Dronten - Uitnodiging algemene vergadering 13 december 2017.

2017-11-19 07:31

Aan de leden, ereleden, leden van verdienste, ouders en verzorgers van de jeugdleden. Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging u van harte uit voor de algemene vergadering, die gehouden wordt op woensdag 13 december 2017 (20.00 uur) in clubhuis De Spil. Aanmelding is hiervoor gewenst.

Hieronder vindt u de agenda zoals het bestuur deze heeft samengesteld, alsook een korte toelichting hierop.

Agenda

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en licht de te bespreken agendapunten kort toe

2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

4. Jaarverslag

De voorzitter geeft een samenvatting van het jaarverslag

5. Financieel verslag

a. De penningmeester presenteert jaarstukken, bestaande uit onder meer de balans, de staat van baten en lasten, een overzicht van de contributies en de begroting;
b. De kascommissie brengt verslag uit naar aanleiding van de controle van de jaarstukken;
c. Gelegenheid tot het stellen van vragen;
d. Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren;
e. Verkiezing leden kascommissie

6. Decharge

Na presentatie van het jaarverslag en de rekening en verantwoording wordt de algemene vergadering verzocht het bestuur decharge te verlenen voor de handelingen die uit de jaarstukken blijken

7. Voorziening in vacatures

a. Aftredend

            i.     André Aasman (voorzitter) - niet herkiesbaar

            ii.     Jan Peter Doornbos (bestuurslid senioren) - herkiesbaar

b. Toetredend (na goedkeuring van de AV)

             i.     Jessica van den Bergh, bestuurslid communicatie

8. Jeugdbeleid

        Bestuurslid jeugd geeft een toelichting op het jeugdbeleid.

9. Prestatievoetbal bij asv Dronten

10. Rondvraag

11. Sluiting

Nadere toelichting

Agenda en rondvraag

Inhoudelijke voorstellen over de punten op de agenda dienen, evenals de vragen die bij de rondvraag dienen te worden beantwoord, twee dagen (48 uren) voorafgaand aan de algemene vergadering te zijn ingediend. Voorstellen en vragen worden ingediend per e-mail (info@asvdronten.nl) of via het postadres (Postbus 178, 8250 AD Dronten, ter attentie van Mark Benning).

Aanmelden

Het bestuur verzoekt de belangstellenden zich voor de vergadering aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@asvdronten.nl. Na aanmelding wordt het jaarverslag digitaal toegezonden.

Stukken

De stukken die betrekking hebben op de agenda liggen vanaf 23 november 2017 ter inzage voor de leden of kunnen worden opgevraagd per e-mail via info@asvdronten.nl.

Voorziening in vacatures – tegenkandidaten

Tegenkandidaten kunnen tot twee dagen (48 uren) voor de algemene vergadering worden ingediend (schriftelijk), door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden (per e-mail info@asvdronten.nl) of via het postadres (Postbus 178, 8250 AD Dronten, ter attentie van Mark Benning).

Voor een digitale versie van de agenda klik hier: Agenda algemene ledenvergadering asv Dronten

Tot 13 december 2017!

Met vriendelijke groet,

ook namens de overige bestuursleden,

André Aasman (voorzitter)

Ga terug

Share |