asvdronten > Nieuws > Nieuws

Uitnodiging algemene vergadering (3 december 2018)

2018-11-19 20:21

Aan de leden, ereleden, leden van verdienste, ouders en verzorgers van de jeugdleden. Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging u van harte uit voor de algemene vergadering, die gehouden wordt op 3 december 2018 (20.00 uur) in clubhuis De Spil. Aanmelding is hiervoor gewenst. 

Hieronder vindt u de agenda zoals het bestuur deze heeft samengesteld, alsook een korte toelichting hierop.

Agenda

  1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en licht de te bespreken agendapunten kort toe

2.    Berichten van verhindering en laatste mededelingen

3.    Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

4.    Jaarverslag

De voorzitter geeft een samenvatting van het jaarverslag.

5.    Financieel verslag

a. De penningmeester presenteert jaarstukken, bestaande uit onder meer de balans, de staat van baten en lasten, een overzicht van de contributies en de begroting

b. De kascommissie brengt verslag uit naar aanleiding van de controle van de jaarstukken

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen

 6.    Decharge

Na presentatie van het jaarverslag en de rekening en verantwoording wordt de algemene vergadering verzocht het bestuur decharge te verlenen voor de handelingen die uit de jaarstukken blijken 

 7.    Voorziening in vacatures

a. Aftredend

i.     Marco Efftink (bestuurslid jeugd)                      – niet herkiesbaar

ii.     Jan Peter Doornbos (bestuurslid senioren)       – niet herkiesbaar

iii.     Daniëlla van der Hoek (bestuurslid dames)       – niet herkiesbaar

iv.     Koen Klaasse Bos (bestuurslid senioren)          – niet herkiesbaar

v.     Joop Pol (penningmeester)                              – herkiesbaar tot 30 juni 2019

vi.     Harry Breukelman (bestuurslid accommodatie) – herkiesbaar

b. Toetredend (na goedkeuring van de AV)

i.     Sjoerd Noordhoff, bestuurslid technische zaken

c. Openstaande vacatures

i.     Voorzitter

ii.     Secretaris

iii.     Bestuurslid commerciële zaken

8.    Lidmaatschapsstructuur en contributieverhoging

De voorzitter geeft een toelichting op de huidige lidmaatschapsstructuur en de beoogde lidmaatschapsstructuur (benoeming kaderleden door het bestuur, betaling verzekering door de leden) en vraagt de AV toestemming om de lidmaatschapsstructuur te wijzigen, zodanig dat kaderleden in functie zijn benoemd en het daarbij vereiste lidmaatschap door de overige leden wordt betaald, althans daartoe een nader voorstel te doen.

9.    Individuele sponsorovereenkomsten

Leden kunnen, buiten de daartoe aangestelde bestuurs- en commissieleden, individueel sponsorovereenkomsten sluiten. Het bestuur vraagt de AV toestemming om de lidmaatschapsovereenkomst zodanig te wijzigen dat het individuele leden niet meer is toegestaan om dergelijke individuele overeenkomsten te sluiten, zonder overleg met de commerciële commissie dan wel het bestuur van de vereniging.

10.  Betaling boetes

In het verleden is afgesproken dat de boetes die horen bij een gele of rode kaart door de spelers zelf gedragen dienen te worden. Vanuit de vertegenwoordigende elftallen is de vraag gekomen of dit kan worden herzien. Alleen prestatieteams krijgen nog een boete, de overige elftallen niet meer. Zij krijgen een tijdstraf opgelegd. De vraag is of het beleid omtrent de betaling van boetes moet worden herzien.

11.  Rookvrij sportpark

De KNVB wil graag dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen sporten. Dat wil de KNVB niet alleen. Dat wil een overgrote meerderheid van tachtig procent van de Nederlandse bevolking. De KNVB streeft er naar om zoveel mogelijk sport- en speelplekken rookvrij te maken. Korfbalvereniging ASVD heeft de samenwerking met ons gezocht. De vraag is of onze leden een rookvrij sportpark willen.

12.  Rondvraag

13.  Sluiting


Nadere toelichting

Agenda en rondvraag

Inhoudelijke voorstellen over de punten op de agenda dienen, evenals de vragen die bij de rondvraag dienen te worden beantwoord, twee dagen (48 uren) voorafgaand aan de algemene vergadering te zijn ingediend. Voorstellen en vragen worden ingediend per e-mail (info@asvdronten.nl) of via het postadres (Postbus 178, 8250 AD Dronten, ter attentie van Mark Benning).

Aanmelden

Het bestuur verzoekt de belangstellenden zich voor de vergadering aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@asvdronten.nl. Na aanmelding wordt het jaarverslag digitaal toegezonden.

Stukken

De stukken die betrekking hebben op de agenda liggen ter inzage voor de leden of kunnen worden opgevraagd per e-mail via info@asvdronten.nl.

Voorziening in vacatures – tegenkandidaten 

Voor de functie van bestuurslid technische zaken kunnen tot twee dagen (48 uren) voor de algemene vergadering tegenkandidaten worden ingediend (schriftelijk), door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden (per e-mail info@asvdronten.nl) of via het postadres (Postbus 178, 8250 AD Dronten, ter attentie van Mark Benning).

 

Tot 3 december!

 

Met vriendelijke groet,

 

ook namens de overige bestuursleden,Mark Benning (voorzitter a.i.)

Ga terug

Share |