De hele situatie rondom Corona en de daarbij genomen maatregelen van de overheid zijn nog steeds dermate ingrijpend dat het op dit moment niet mogelijk is om een algemene leden vergadering in “normale” vorm met fysieke aanwezigheid te organiseren.  

Gezien de laatste maatregelen en ook het nog steeds bijzondere hoge aantal besmettingen binnen Nederland, ziet het er ook niet naar uit dat er een fysieke bijeenkomst mogelijk zal zijn binnen afzienbare tijd.  

Het voorstel is dan ook om een ALV via een beeldverbinding te organiseren op woensdag 28 april 2021.  

Agenda Algemene ledenvergadering asv Dronten

Datum: 28 april 2021

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Online

               

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vaststellen notulen ALV 11 december 2019

5. Vaststellen notulen ALV 1 Juli 2020

6. Kiezen bestuursleden Ramazan Bolat en Anja Hagenbeek

7. Herkiesbaar 3e termijn Harry Breukelman

8. Algemene ontwikkelingen

9. Financiën

10. WVTTK

11. Rondvraag

De financiële stukken zullen uiterlijk 2 weken voor deze datum beschikbaar zijn voor alle leden, en kunnen worden opgevraagd via info@asvdronten.nl 

 

Vriendelijk verzoeken wij u om u zo snel als mogelijk op te geven, via e-mailadres info@asvdronten.nl,  zodat wij de noodzakelijke technische voorbereidingen kunnen treffen om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen.