Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2023 is besloten om een extra Algemene Ledenvergadering binnen 4 weken uit te schrijven en te houden, waarin een aantal financiële zaken zullen worden besproken en voorgelegd aan de leden daar er in de voornoemde Algemene Leden vergadering niet afdoende tijd was voor een volledige behandeling van alle financiële stukken.

 

De leden hebben in de Ledenvergadering van 25 januari 2023,  conform de statuten artikel 16.6, het jaarverslag over het boekjaar 2021-2022 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend. De behandeling van dit jaarverslag is derhalve afgerond en zal niet meer op de agenda van de te houden Algemene Ledenvergadering staan.

 

Het bestuur schrijft conform Artikel 17 van haar statuten voor WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 een Algemene Ledenvergadering uit, en nodigt hierbij al haar leden uit.

 

De vergadering zal plaatsvinden in het clubhuis De Spil, gelegen op het Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 29 (8251 GC) te Dronten. Aanvangstijd van de vergadering is 19.30 uur, u wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

 

De agenda zal conform Artikel 17.1 lid b, als onderstaand zijn:

 

 1. Opening van de vergadering
 2. Algemene mededelingen, afzeggingen en eventuele ingekomen stukken.
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 januari 2023.
 4. Jaarverslag van de secretaris.

Dit punt zal worden doorgeschoven naar de 1e te houden Algemene Ledenvergadering na het sluiten van het lopende seizoen 2022 – 2023.

 1. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.

Dit punt omtrent de jaarstukken over het seizoen 2021 – 2022 is reeds afgerond op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 januari 2023. Dit punt zal dus niet verder inhoudelijk worden behandeld.

 1. Behandeling van het laten vervallen of aanpassen van het Kledingfonds.

Dit punt zal worden besproken met de leden. Het bestuur zal hiervoor in de vooraf aan te leveren stukken een voorstel aan haar leden doen. De leden wordt verzocht van dit voorstel  voorafgaand aan de vergadering kennis te nemen.

 1. Vaststelling van de contributies en donaties.

Dit punt zal worden besproken na behandeling en vaststelling van agendapunt 6. Tevens zal aankondiging en toelichting worden gegeven op een te vormen commissie welke zich zal bezighouden met het actualiseren van het totale ledenbestand van de vereniging alsmede het verschuiven van zogeheten kaderleden naar verenigingslid, het wel of niet herinvoeren van een zogeheten ledenpas/clubcard en alles wat in het verlengde van voorgaande activiteiten past en tijdens deze activiteiten naar voren zal komen

 1. Vaststellen van de begroting

Het bestuur zal uiterlijk 14 dagen voor de vergadering (uiterlijk 8 februari 2023 derhalve) voorstellen voor de begroting over het lopende seizoen 2022-2023 en het aankomende seizoen 2023-2024 beschikbaar stellen. Wil u deze stukken ontvangen dan wordt u verzocht dit per email kenbaar te maken op het email adres financien@asvdronten.nl

 

 

 

 1. Verslag van de kascommissie

Dit punt omtrent de jaarstukken over het seizoen 2021 – 2022 is reeds afgerond op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 januari 2023. Dit punt zal dus niet verder inhoudelijk worden behandeld

 1. Verkiezing leden van de kascommissie

Dit punt omtrent de jaarstukken over het seizoen 2021 – 2022 is reeds afgerond op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 januari 2023. Dit punt zal dus niet verder inhoudelijk worden behandeld

 1. Voorziening in vacatures

De op de Algemene ledenvergadering nog openstaande vacatures zullen worden besproken. Eventuele andere zaken omtrent dit onderwerp zullen indien noodzakelijk ook ter sprake worden gebracht.

 1. Rondvraag

En wat verder ter tafel komt.

 

Deze uitnodiging en de daarbij horende bijeenroeping zal conform artikel 17.4 lid 4 a en b worden gedaan door plaatsing van deze aankondiging op de officiële website (www.asvdronten.nl) van de vereniging en door middel van het versturen van een email aan alle leden van de vereniging.

Er zal geen advertentie worden geplaatst in daartoe bestemde media.

 

U kunt zichzelf opgeven of afmelden voor deze Algemene ledenvergadering via : info@asvdronten.nl

 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op de vergadering.

 

 

Het bestuur