Aan de leden, ereleden, leden van verdienste, ouders en verzorgers van de jeugdleden. Hierbij nodigt het bestuur van asv Dronten u van harte uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op woensdag 11 december 2019 (20.00 uur) in clubhuis De Spil. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden per e-mail.Hieronder vindt u de agenda zoals het bestuur deze heeft samengesteld, alsook een korte toelichting hierop.

Agenda:

  Opening
  Berichten van verhindering en laatste mededelingen
  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  Bestuurssamenstelling
  Toetredend:

  · Jan Bollemaat (voorzitter)

  Algemene zaken
  Presentatie portefeuillehouders
  Kascommissie
  Décharge
  Vaststellen begroting
  Rondvraag
  Sluiting


Nadere toelichting
Inhoudelijke voorstellen over de punten op de agenda dienen, evenals de vragen die bij de rondvraag dienen te worden beantwoord, twee dagen (48 uren) voorafgaand aan de algemene vergadering te zijn ingediend. Voorstellen en vragen worden ingediend per e-mail (info@asvdronten.nl).

Het bestuur verzoekt de leden en overige belangstellenden zich voor de vergadering aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar voornoemd e-mailadres.

Voor de genoemde functie kunnen tot twee dagen (48 uren) voor de algemene vergadering tegenkandidaten worden gesteld door tenminste 25 stemgerechtigde leden. Ook hiervoor dient voormeld e-mailadres te worden gebruikt.
Tot 11 december!

Vriendelijke groet, ook namens de overige bestuursleden,

Jan Bollemaat (interim-voorzitter)