Veilige sportomgeving


Visie en doelen asv Dronten

aangaande preventie van grensoverschrijdend gedrag.

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen:

 • We willen seizoen 2021/2022 dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • Aan het einde van het seizoen 2021/2022 willen we dat alle leden de omgangsregels hebben ontvangen en gelezen. En dat vrijwilligers die geen lid zijn van ons vereniging een verklaring onderwerping tuchrecht getekend hebben. Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.
 • We willen dat alle bestuursleden en begeleiders dit seizoen getraind worden in de preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • We willen seizoen 2021/2022 dat alle bestuursleden en kaderleden een VOG hebben ingevuld.
 • We willen seizoen 2021/2022 dat alle vrijwilligers niet leden een VOT (verklaring onderwerping Tuchtrecht ) hebben ondertekend.

D.d. 03-03-2022

Een sociaal veilige sportomgeving

Sporten bij ASV Dronten moet sportief en leuk zijn. Dat betekent dat iedereen elkaar normaal behandelt, zoals je zelf behandeld wilt worden. Toch gebeuren er wel eens dingen of worden er dingen gezegd, die je niet fijn vindt. Wat niet fijn is, is voor iedereen verschillend. Het belangrijkst is dat jij er een ongemakkelijk of bang gevoel aan overhoudt.

Als dat gebeurt is het belangrijk dat er mensen zijn waar je naar toe kunt gaan om dit te bespreken. Dat zijn de vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdend gedrag. Wij zijn er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en kaderleden.

Maar wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?

Je kan daarbij denken aan onder andere:

 • (cyber)pesten of treiteren
 • Roddelen en negeren
 • Alle vormen van discriminatie
 • Agressie en geweld
 • Machtsmisbruik
 • Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding etc).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Je kan ons bereiken per mail vertrouwenscontactpersoon@asvdronten.nl of via 06-42604302 (Jeanette Kok). Wij zullen met jou in gesprek gaan en een luisterend oor bieden. We zullen jou advies geven over de vervolgstappen. Wij behandelen niet zelf de klachten, maar verwijzen door naar de juiste persoon of instantie om je verder te helpen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenscontactpersoon zal alle klachten geanonimiseerd bespreken met het bestuur omdat zij verantwoordelijk is voor de hele vereniging. In eerste instantie is jouw naam dus alleen bij de vertrouwenscontactpersonen bekend.

Wil je meer weten over de rol van vertrouwenscontactpersoon? Op de site van het NOC NSF vind je het protocol.

Gedragsregels sportbegeleiders

Een trainer, coach of begeleider, maar ook fysiotherapeut, een arts, een masseur, een psycholoog, een leider, een scheidsrechter, een bestuurder of meehelpende familie.

 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

 

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

 

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

 

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

 

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

 

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.